Fong Ying-suet

Apprenticed for 20 years, specializes in female roles.
Studied under Chan Man, Lee Fan-fang, Lo Wan-yin, Tsang Yuk-nui, Ye Anyi, Tse Chiu-man, Pan Mei-chuang, Tsang Kin-man, Yip Muo-yuen. 

    View Our Team